Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!                                     Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!                                                                                                 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2,708
  • Trong tuần: 5,364
  • Tất cả: 3,330,264
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :  329/QĐ-SGDĐT  ngày 02/08/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

a) Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở GD&ĐT và của ngành; điều phối hoạt động của các đơn vị, trường học trực thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch của cơ quan; tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan, hệ thống quản lý chất lượng ISO, ứng dụng công nghệ thông tin; truyền thông giáo dục; thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học của Sở và của ngành giáo dục.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chuẩn bị chương trình công tác năm, tháng, tuần của Sở; theo dõi, giám sát các đơn vị trong cơ quan về tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác;  Làm công tác thư ký hành chính cho lãnh đạo Sở; xây dựng lịch công tác của Ban Giám đốc. Phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở chủ trì; phối hợp các phòng liên quan soạn thảo văn bản, thư, bài phát biểu của lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của cơ quan Sở GD&ĐT.

2. Chủ trì tham mưu và dự thảo các văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, các văn bản do nhiều đơn vị trong cơ quan phối hợp và các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công; tổng hợp, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác của Sở được phân công phụ trách.

3. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Sở; công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Sở.

4. Xây dựng và quản lý hệ thống mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử của Sở; đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống thông tin của cơ quan Sở và của ngành.

5. Chủ trì tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính toàn ngành và cơ quan Sở; phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu Giám đốc Sở ban hành (điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ) các thủ tục hành chính; các thủ tục hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở GD&ĐT.

6. Thực hiện công tác quản trị, công tác đời sống của cơ quan; in ấn công văn, tài liệu, tạp vụ, bảo vệ cơ quan Sở; bố trí, tu bổ, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc cho công chức, nhân viên của cơ quan Sở; công tác lễ tân, khánh tiết tiếp khách theo yêu cầu công tác.

 7. Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, nắm tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; phối hợp với các phòng ban kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt đối với hồ sơ liên quan đến công việc của các bộ phận trực thuộc Sở.

8. Là Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành giáo dục tỉnh, giúp Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng: Phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; hưởng ứng các cuộc vận động do các cấp, các ngành và đoàn thể phát động; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá thi đua; chuẩn bị tư liệu, hồ sơ phục vụ các thành viên Hội đồng họp xét thi đua và hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xét công nhận; tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định khen thưởng đúng thẩm quyền theo Luật Thi đua, khen thưởng và văn bản hướng dẫn hiện hành; thường trực ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành.

9. Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở thực hiện việc chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động cơ quan Sở GD&ĐT. Phối hợp với Công đoàn cơ quan trong việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, hiếu, hỷ.

10. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu công tác tuyên truyền của Ngành và của cơ quan Sở : xây dựng mạng lưới làm công tác tuyên truyền của toàn ngành; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức công tác tuyên truyền để nhân dân địa phương nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và tình hình giáo dục ở địa phương.

11. Tham mưu cho Giám đốc thành lập Hội đồng nhận xét, đánh giá công nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và sản phẩm sáng tạo trong ngành, trên cơ sở đó, phổ biến áp dụng.

12. Chủ trì tham mưu công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế của Sở.

13. Thực hiện nhiệm vụ thống kê toàn ngành.

# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Số nội bộ
Cơ quan Di động
II Văn phòng Sở
1 Trương Quốc Lâm Chánh VP 3822215 0983807907 120
2 Huỳnh Hồng Vân Phó Chánh VP 3822557 0918828088 212
3 Vương Hồng Hào Phó Chánh VP 3822557 0918828088 219
4 Nguyễn Mỹ Chi Văn Thư 3831176 0913419745 194
5 Nguyễn Quốc Thể Chuyên viên 3822557 0901030909 219
6 Nguyễn Hoàng Em Chuyên viên 3822556 0946431460 192
 7  Nguyễn Vũ Mão Chuyên viên      
8 Nguyễn Quốc Thống NV tuyên truyền 3822557 0913821621 219
9 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 0916575505
10 Dương Văn Bào Nhân viên 0914562911
11 Dương Văn Đen Nhân viên 0902834943