Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 541
  • Trong tuần: 3,288
  • Tất cả: 3,487,815
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :  329/QĐ-SGDĐT  ngày 02/08/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

a. Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức cán bộ, chế độ chính sách theo phân cấp quản lý; công tác quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. 

 b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Giúp Giám đốc thẩm định Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị trực thuộc Sở; trình Giám đốc quyết định phân bổ số người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

3. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thẩm định các điều kiện trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục.

4. Tham mưu trình Giám đốc việc thi tuyển, xét tuyển viên chức theo phân cấp quản lý.

5. Tham mưu trình Giám đốc quyết định việc bố trí, phân công, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền và quy định của Nhà nước. 

6. Tham mưu Giám đốc công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý kế cận theo thẩm quyền.

7. Chủ trì việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, và cán bộ quản lý ngành giáo dục.

8. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành.

9. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xét chọn cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuẩn hóa; đào tạo nguồn nhân lực trong toàn ngành.

10. Phối hợp các đơn vị có liên quan thẩm định việc mở mã ngành đào tạo, giao chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

11. Thực hiện công tác thống kê đội ngũ công chức, viên chức; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp và quy định chung của Nhà nước.

12. Tham mưu và chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng lương họp xét duyệt theo đúng tiến độ; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo phân cấp quản lý. 

13. Giúp Giám đốc theo dõi công tác thi đua khen thưởng đối với công tác tổ chức cán bộ. 

14. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục theo pháp luật.

15. Tham mưu thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp quản lý.

16. Hướng dẫn, kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức theo quy định.

17. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng  đối với công chức, viên chức và người lao động ngành GD&ĐT.

18. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên theo định kỳ và thường xuyên.

19. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tham mưu, cấp phép thành lập hoạt động cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 

# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Số nội bộ
Cơ quan Di động
IV Phòng Tổ chức Cán bộ
1 Nguyễn Tấn Nguyên Trưởng phòng 3822812
184
2 Lê Thị Diệu Phó Trưởng phòng 3822582
102
3 Bùi Khánh Ngân Chuyên viên 3837338
110
4 Quách Minh Văn Chuyên viên 3837338
5 Trần Hữu Hào Chuyên viên 3837338