Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!                                     Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!                                                                                                 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 2,616
  • Trong tuần: 5,272
  • Tất cả: 3,330,172
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :  329/QĐ-SGDĐT  ngày 02/08/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

a. Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, thống kê, kế hoạch, phát triển sự nghiệp GD&ĐT, quản lý về hoạt động tài chính trong lĩnh vực GD&ĐT; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, các chương trình mục tiêu, dự án để thực hiện việc mua sắm, trang bị cho các cơ sở giáo dục trực thuộc và các đơn vị được giao thẩm quyền; theo dõi công tác quản lý cơ sở vật chất toàn ngành.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng  và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giúp Giám đốc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, xây dựng để cụ thể hoá các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở để cơ quan Tài chính, Kế hoạch cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Quy hoạch mạng lưới trường lớp thuộc thẩm quyền Sở GD&ĐT quản lý; Quy hoạch tổng thể giáo dục và đào tạo của địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của toàn ngành, kế hoạch chi tiêu trung hạn, kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn các Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn. Thống kê, thu thập, xử lý và khai thác các số liệu, tư liệu, văn bản pháp quy liên quan đến công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển GD&ĐT. 

5. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế hoạch tài chính, theo phân cấp của tỉnh. Lập dự toán, phân bổ kinh phí trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh phê duyệt, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc Sở và tổng hợp quyết toán báo cáo với các cơ quan chủ quản.

6. Tham mưu Giám đốc thực hiện thu, chi các nguồn kinh phí của cơ quan Sở theo quy định.

7. Thực hiện các vấn đề có liên quan đến đầu tư cho giáo dục của các tổ chức phi chính phủ (nếu có) và các vấn đề hợp tác quốc tế khi được triển khai.

8. Giúp Giám đốc thẩm định để đầu tư cơ sở vật chất trường học; trang thiết bị, phục vụ cho dạy và học; xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa hàng năm để Giám đốc trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu cho Giám đốc việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học đảm bảo đúng theo quy định. Báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền việc mua sắm thường xuyên hoặc đột xuất.

9. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành, khi được các cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp các ngành chức năng thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định hiện hành và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho GD&ĐT.

10. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị trực thuộc, các tài sản mua sắm mới. Xử lý tài sản công theo thẩm quyền, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan quản lý, sử dụng các loại tài sản công đẩ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị có hiệu quả trong dạy học.

11. Giúp Giám đốc chỉ đạo các hoạt động thư viện; Kiểm tra việc trang bị sách thư viện, thẩm định thư viện đạt chuẩn cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

12. Thực hiện dự toán kinh phí trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành; đấu thầu, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

13. Giúp Giám đốc quản lý, theo dõi và điều hành các dự án theo thẩm quyền và quy định của Nhà nước. 

# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Số nội bộ
Cơ quan Di động
III Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Nguyễn Chí Linh Trưởng phòng 3686168 0918052328 149
2 Đỗ Minh Công Phó Trưởng phòng 3833610 0918165265 220
3 Lâm Hoàng Nên Phó Trưởng phòng 3939009 0918307845 171
4 Lê Thụy Thùy Trang Chuyên viên 3525222
175
5 Trương Đại Sơn Chuyên viên 3525222 0913722723
6 Nguyễn Thị Tuyết Minh Chuyên viên 3525222 0918669005
7 Lương Hồng Gái Chuyên viên 3833409 0939211661 147
8 Quách Thị Kim Hoa Chuyên viên 3833409 0913652979 147