Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Cái Nước
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CÁI NƯỚC

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Cái Nước

- Địa chỉ: 941, Hồ Thị Kỷ, khóm I, TT. Cái Nước, huyện Cái Nước

- Điện thoại thường trực: 07803883539

- Fax: 07803883539

- Email: pgdcainuoc@camau.edu.vn

 

 

S

TT

 Họ và tên 

 

 

Chức vụ, bộ phận

 

 

Điện thoại cố định

 

 

Điện thoại di động

 

Địa chỉ Email

01

 Nguyễn Minh Phụng

Trưởng Phòng

 3883539

 

 

02

Traàn Quoác Trí

P.Trưởng Phòng

3502436

0913767210

 

03

Phaïm Minh Ñöông

P.Trưởng Phòng

 3883746

0918334842

 
04 Toâ Minh Taäp Cán bộ TC  3883539 0919230546
05 Nguyễn Văn Chính Văn phòng GD-ĐT 3883539  

06

Phan Thị Tỉnh  Văn phòng GD-ĐT  3883539    

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 48
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 48

Người dùng Online: Lượt truy cập: