Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Trần Văn Thời
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Trần Văn Thời

- Địa chỉ: Khóm 9, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời

Điện thoại thường trực: 07083.896175

- Fax: 07803.896175

- Email: pgdtranvanthoi@camau.edu.vn

 

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ, bộ phận

 

Điện thoại cố định

 

Điện thoại di động

 

Địa chỉ Email

01

 

Trưởng Phòng

3896329

 

   

02

Hoà Quang Minh

Chủ tịch CĐN

3504014

 

0918332649 

 

03

Phaïm Vieät Baéc

P.Trưởng Phòng

3895213

0919581017

 

04

Traàn Huøng Duõng

P.Trưởng Phòng

3895431

 

0919088844  
05    Cán bộ TC  3896175

06

 Laâm Taán Ñieàn  Văn phòng GD-ĐT  3896175  0905646280

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 6
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 6

Người dùng Online: Lượt truy cập: