Giới thiệu » Chức năng - Nhiệm vụ
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chức năng & Nhiệm vụ
Đóng

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

--------oo00oo--------
           


     Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND Tỉnh Cà Mau v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau )
 
       Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
      Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
         Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 

 


 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 24
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 24

Người dùng Online: Lượt truy cập: