Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Văn phòng Sở
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Văn phòng Sở
Đóng

Văn Phòng Sở
--------oo00oo--------

 

 

(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT theo chương trình, kế hoạch của Sở GD&ĐT; thực hiện công tác hành chính, cải cách thủ tục hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan; thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở GD&ĐT và của ngành Giáo dục.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện nội quy, chương trình, kế hoạch công tác của Sở GD&ĐT; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các hoạt động của cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về thực hiện nhiệm vụ;

- Làm công tác thư ký cho Lãnh đạo Sở: lịch công tác, chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Sở chủ trì;

- Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Sở GD&ĐT; công tác tổng hợp, thống kê phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Sở;

- Làm đầu mối về công tác cải cách hành chính của ngành và kiểm soát thủ tục hành chính 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ: dự toán, kế toán hành chính sự nghiệp cấp 2 thuộc Sở GD&ĐT; lập dự toán, sửa chữa, xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất (CSVC), kỹ thuật; thực hiện thu, chi các nguồn kinh phí của cơ quan Sở theo quy định của nhà nước;

- Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản, vật tư, thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt của cơ quan Sở GD&ĐT; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn cơ quan;

- Tổ chức tiếp khách, đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở GD&ĐT và các cuộc hội nghị của ngành;

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, báo cáo kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Sở; phối hợp với các phòng chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ liên quan đến bộ phận một cửa;

- Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, công tác văn phòng (tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ…) cho CC,VC thuộc Văn phòng và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT;

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của ngành; tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành và của cơ quan Sở; Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở, công đoàn cơ quan thực hiện việc chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CC,VC Sở GD&ĐT;

- Thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao. Cụ thể:

+ Đề xuất, kiến nghị với với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Luật, văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT;

+ Tổ chức rà soát thường xuyên và định kỳ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành GD&ĐT; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát và phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý;

+ Kiểm tra văn bản do Sở GD&ĐT ban hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức;

+ Phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan kiểm tra văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền;

+ Thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, hàng năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

 

+ Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan, về hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CC,VC trong cơ quan Sở và giáo viên, học sinh trong ngành.

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cố định Điện thoại di động Email
1. Phạm Hoàng Gan Chánh Văn phòng 3939909 0939907909 phamhoanggan@camau.edu.vn
2. Vương Hồng Hào P. Chánh Văn phòng     vuonghonghao@camau.edu.vn 
 3. Huỳnh Hồng Vân  P. Chánh VP      huynhhongvan@camau.edu.vn  
3. Nguyễn T Mỹ Chi Chuyên viên     nguyenmychi@camau.edu.vn 
4. Nguyễn Quốc Thể Chuyên viên     nguyenquocthe@camau.edu.vn  
5. Nguyễn Hoàng Em Chuyên viên     nguyenhoangem@camau.edu.vn  
6. Nguyễn Thị Hà Nhân viên      
7. Dương Văn Bào   Nhân viên      
8  Dương Văn Đen Nhân viên        
           
         

 

 

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 13
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 13

Người dùng Online: Lượt truy cập: