Đóng Quảng cáo

 Chức năng - nhiệm vụ

Quy định của Ban Bí thư số 97-QĐ/TW: "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)", ngày 22 tháng 3 năm 2004