Quảng cáo Thông tin hướng nghiệp

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ


Ngày 08/8/2014, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2014


Ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án).


Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 34 của Luật Giáo dục đại học, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 và kịp thời cung cấp thông tin về tuyển sinh cho thí sinh


Ngày 04/10/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 1254/KL-BGDĐT đối với ông Hoàng Xuân Quế


Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT; có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2014.
 Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 2
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 2

Người dùng Online: Lượt truy cập: