Đóng Enter Title
Sử dụng menu của module để sửa đổi nội dung