Quảng cáo Kế hoạch năm học

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường THPT Cái Nước năm học 2017-2018 tổ chức ngày 07/10/2017 đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch năm học 2017-2018 của trường