Quảng cáo Tổ Sử - Địa - GDCD

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỬ-ĐỊA-GDCD

----*----

 

1. Tổ Sử-Địa-GDCD có tổ trưởng và 01 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. T S-Địa-GDCD có nhng nhim v sau:

a) Xây dng và thc hin kế hoch hot động chung ca t, hướng dn xây dng và qun lý kế hoch cá nhân ca t viên theo kế hoch dy hc, phân phi chương trình các môn Lch s, Địa lí, GDCD, dy hc t chn, bi dưỡng hc sinh gii, ph đạo hc sinh yếu kém và thc hin các hot động giáo dc khác ca nhà trường THPT Cái Nước.

b) T chc bi dưỡng chuyên môn và nghip v; tham gia đánh giá, xếp loi các thành viên ca t theo quy định ca Chun ngh nghip giáo viên trung hc và các quy định khác hin hành.

c) Gii thiu t trưởng, t phó.

d) Đề xut khen thưởng, k lut đối vi giáo viên t S-Địa-GDCD.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

 

 

 

DANH SÁCH TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD NĂM HỌC 2016-2017

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

BIÊN CHẾ VÀO TỔ  SỬ - ĐỊA - GDCD

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 23/8/2016

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tố Ngọc

x

ĐHSP Lịch sử

 Tổ phó

 

2

Trần Thị Nị

x

ĐHSP Lịch sử

 

 

3

Ngô Thanh Vũ

 

ĐHSP Lịch sử


Phó Hiệu trưởng

4

Huỳnh Chí Lập

 

ĐHSP Địa lí

 

 

5

Nguyễn Minh Sáng

 

ĐHSP Địa lí

Tổ trưởng

 

6

Phạm Ngọc Chuyền

x

ĐHSP Địa lí

 

 

7

Huỳnh Trúc Linh

x

ĐHSP GDCD


 

8

Trần Thị Xuân Reo

x

ĐHSP GDCD

 

 

 (Danh sách này có 08 người)

 

 

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD

NĂM HỌC 2016-2017

----*----

 

 

     Thầy: Nguyễn Minh Sáng

     Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1981

     Quê quán: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: khóm 2, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, môn Địa lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: C

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD

     Công việc: Quản lý tổ; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Địa lí và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0943 402 204; 0973409509

 

 

     Thầy: Huỳnh Chí Lập

     Sinh ngày 16 tháng 8 năm 1978

     Quê quán: Lợi An, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  khóm 2, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Địa lí

     Tin học: B

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: UVBCH Công đoàn; Giáo viên

     Công việc: Công tác công đoàn; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Địa lí

     Liên hệ: 0944 085 525

 

 

 

     Cô: Nguyễn Thị Tố Ngọc

     Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1985

     Quê quán: An Phú, Tịnh Biên, An Giang

     Chỗ ở hiện nay: khóm 2, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Lịch sử

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Thư ký HĐGD; Tổ phó tổ chuyên môn

     Công việc: Quản lý tổ; Giảng dạy Lịch sử; Bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0917 031 380

 

 

     Cô: Trần Thị Nị

     Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1987

     Quê quán: Phú Mỹ, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Lịch sử

     Liên hệ: 0973 563 719

 

 

 

  

 

     Cô: Huỳnh Trúc Linh

     Sinh ngày 06 tháng 7 năm 1987

     Quê quán: ấp Nguyễn Quy, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Nguyễn Quy, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDCD

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy GDCD

     Liên hệ: 01698014678

 

   

     Cô: Trần Thị Xuân Reo

     Sinh năm 1981

     Quê quán: Cao Lãnh, Đồng Tháp

     Chỗ ở hiện nay: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDCD

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy GDCD

     Liên hệ: 0918 244 132

 

 

 

     Cô: Phạm Ngọc Chuyền

     Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1992

     Quê quán: Hưng Mỹ, Cái Nước , Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: TT Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lí

     Tin học: B

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Địa lí

     Liên hệ: 01677297695

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD

(Đăng tải trong thư mục Kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----