Quảng cáo











 Tổ Hóa - Sinh - TDTC

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ HÓA-THỂ DỤC-QPAN

----*----

1. Tổ Hóa-Thể dục-QPAN có tổ trưởng và 02 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. T Hóa-Thể dục-QPAN có nhng nhim v sau:

a) Xây dng và thc hin kế hoch hot động chung ca t, hướng dn xây dng và qun lý kế hoch cá nhân ca t viên theo kế hoch dy hc, phân phi chương trình các môn Hóa, Thể dục, QPAN; dy hc t chn; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và các hot động giáo dc khác ca nhà trường THPT Cái Nước.

b) T chc bi dưỡng chuyên môn và nghip v; tham gia đánh giá, xếp loi các thành viên ca t theo quy định ca Chun ngh nghip giáo viên trung hc và các quy định khác hin hành.

c) Gii thiu t trưởng, t phó.

d) Đề xut khen thưởng, k lut đối vi giáo viên t Hóa-Thể dục-QPAN.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

  

 

DANH SÁCH TỔ HÓA-THỂ DỤC-QPAN NĂM HỌC 2016-2017

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

BIÊN CHẾ VÀO TỔ  HÓA - THỂ DỤC - QPAN

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 23/8/2016

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Phạm Thuý Liễu

x

ĐHSP Hoá học

 

 

2

Nguyễn Nhật Phương

 

ĐHSP Hoá học

Tổ phó

 

3

Phạm Minh Thuận

 

ĐHSP Hoá học

 

 

4

Liêu Thị Trông

x

ĐHSP Hoá học

 

 

5

Nguyễn Minh Y

 

ĐHSP Hoá học

Tổ trưởng

 

6

Cao Văn Dũng

 

ĐHGDTC

 

 

7

Trần Thị My

 x

ĐHGDTC

 

 

8 Lữ Tấn Phi
  ĐHGDTC    
9

Nguyễn Tiến Thành


ĐHGDCD-CCQPAN

 Tổ phó

 

 (Danh sách này có 09 người)

  

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ HÓA-SINH-GDTC

NĂM HỌC 2016-2017

----*----

   

     Thầy: Nguyễn Minh Y

     Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1978

     Quê quán: Việt Thắng, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Chức vụ: Nguyên Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-GDTC

     Công việc:Thầy đã chuyển về Trường THCS-THPT Vàm Đình, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau từ ngày 18/3/2017, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

     Liên hệ: 0977 605 579

 

     Thầy: Nguyễn Nhật Phương

     Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1979

     Quê quán: Khóm 1, phường 5, TP.Bạc Liêu

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-GDTC (từ ngày 18/3/2017)

     Công việc: Quản lý tổ; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Hoá và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0919 085 094

 

 

     Cô: Phạm Thúy Liễu

     Sinh ngày 24 tháng 3 năm 1979

     Quê quán: Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

     Tin học: A

     Ngoại ngữ:

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Hoá

     Liên hệ: 0978 477 778

   

 

     Thầy:Phạm Minh Thuận

     Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1981

     Quê quán: Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng tâm, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Hoá

     Liên hệ:0988 322 188

 

 

     Cô: Liêu Thị Trông

     Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1983

     Quê quán: P7, TP Bạc Liêu

     Chỗ ở hiện nay:  Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Hoá

     Liên hệ: 01238829924

 
       
     

     Thầy: Cao Văn Dũng

     Sinh ngày 21 tháng 9 năm 1985

     Quê quán: Cầm Bình, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Thể dục

     Liên hệ: 01682183476

 

  

 

     Cô: Trần Thị My

     Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1990

     Quê quán: Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Thể dục

     Liên hệ: 01683411896

 

 

     Thầy: Nguyễn Tiến Thành

     Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1986

     Quê quán: Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tỉnh

     Chỗ ở hiện nay: khóm 2, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDCD; chứng chì QPAN

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Tổ phó

     Công việc: Quản lý tổ; Giảng dạy QPAN

     Liên hệ: 0907 418 696

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TỔ HÓA-THỂ DỤC-QPAN

(Đăng tải trong thư mục Kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----