Quảng cáo Tổ Lý - Tin - Công nghệ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KHTN)

----*----

1. Tổ Khoa học tư nhiên (KHTN) bao gồm cán bộ, giáo viên các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học. Tổ KHTN có 01 tổ trưởng và 02 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng được giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. T KHTN có nhng nhim v sau:

a) Xây dng và thc hin kế hoch hot động chung ca t, hướng dn xây dng và qun lý kế hoch cá nhân ca t viên theo kế hoch dy hc, phân phi chương trình các môn Vt lí, Hoá học, Sinh họcdy hc t chn; bi dưỡng hc sinh gii, ph đạo hc sinh yếu kém và thc hin các hot động giáo dc khác ca nhà trường THPT Cái Nước.

b) T chc bi dưỡng chuyên môn và nghip v; tham gia đánh giá, xếp loi các thành viên ca t theo quy định ca Chun ngh nghip giáo viên trung hc và các quy định khác hin hành.

c) Gii thiu t trưởng, t phó.

d) Đề xut khen thưởng, k lut đối vi giáo viên t KHTN.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN NĂM HỌC 2017-2018

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

BIÊN CHẾ VÀO TỔ  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

   (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 26/8/2017

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Diệp Hà Đông

 

ĐHSP Lí - Tin

 

 

2

Nguyễn Lập Đông

 

ĐHSP Lí - CN

 

 

3

Nguyễn Xuân Lai

 

ĐHSP Vật lí; ĐHSP Toán;
Thạc sĩ

 

 Hiệu trưởng

 

4

Khổng Như Phương

 x

ĐHSP Vật lí; Thạc sĩ

 

 

 

5

Trương Minh Sang


ĐHSP Vật lí

 

 

6

Nguyễn Tài Thuỷ

 

ĐHSP Vật lí

 Tổ phó

 

7

Thang Nhật Tân

 

Thạc sĩ Vật lí


 
8
Nguyễn Nhật Phương
  ĐHSP Hoá học
Tổ phó  
9 Phạm Thuý Liễu
x ĐHSP Hoá học    
10 Phạm Minh Thuận   ĐHSP Hoá học    
11 Liêu Thị Trông x ĐHSP Hoá học    
12 Diêp Anh Tuấn   ThS sinh thái học Tổ trưởng  
13 Nguyễn Thị Út x ĐHSP Sinh    
14 Lê Thị Hiền x ĐHSP Sinh    

 (Danh sách này có 14 người)

 

  

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN

NĂM HỌC 2017-2018

----*----

  

     Thầy: Nguyễn Tài Thuỷ

     Sinh năm 1977

     Quê quán: Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi

     Chỗ ở hiện nay: ấp Nguyễn Quy, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN

     Công việc: Quản lý tổ KHTN; Giảng dạy Vật lí và Bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0949453653; 0988 420 581

 

 

     Cô: Khổng Như Phương

     Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1983

     Quê quán: Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: C

     Học vị: Thạc sĩ Vật lí lý thuyết và Vật lí Toán

     Chức vụ: Giáo viên; Tổ trưởng tổ công đoàn

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 01255591816; 0949676225

 

  

     Thầy: Diệp Hà Đông

     Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1981

     Quê quán: Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lí-Tin

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí

     Liên hệ: 0915 714 468

  

 

     Thầy: Nguyễn Lập Đông

     Sinh ngày 13 tháng 01 năm 1982

     Quê quán: Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí-CN

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí, Công nghệ

     Liên hệ: 0909 300 601

  

 

     Thầy: Trương Minh Sang

     Sinh năm 1985

     Quê quán: Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 2, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: C

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí

     Liên hệ: 0942 245 545; 0946307421

  

 

     Thầy: Thang Nhật Tân

     Sinh năm

     Quê quán:

     Chỗ ở hiện nay:

     Trình độ chuyên môn:

     Tin học:

     Ngoại ngữ:

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí

     Liên hệ:

 

 

 http://camau.edu.vn/Portals/17/thay%20diep%20tuan.jpg  Thầy: Diệp Anh Tuấn

    Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1980

     Quê quán: Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Sinh học (năm 2018)

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Học vị: Thạc sĩ Sinh thái học

     Chức vụ/chức danh: Phó Bí thư chi bộ; Tổ trưởng tổ KHTN

     Công việc: Công tác đảng; Quản lý tổ KHTN; Giảng dạy Sinh và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0944 120 125

 

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/hien.jpg     Cô: Lê Thị Hiền

     Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1984

     Quê quán: Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hoá

     Chỗ ở hiện nay:  ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Sinh học

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Sinh

     Liên hệ: 0996 414 622

 

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/co%20ut%20sinh.png     Cô: Nguyễn Thị Út

     Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1989

     Quê quán: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Số nhà...../đường Tân Duyệt, Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Sinh

     Liên hệ: 0988 002 128

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/c%20quyen.JPG     Cô: Nguyễn Thị Thảo Quyên

     Sinh ngày 23 tháng 02 năm 1984

     Quê quán: Phường 6, TP.Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Tổ phó

     Công việc: Quản lý tổ; Giảng dạy Sinh

     Liên hệ: 0943 814 879

 

 

     Thầy: Nguyễn Nhật Phươnghttp://camau.edu.vn/Portals/17/t%20phuong.JPG

     Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1979

     Quê quán: Khóm 1, phường 5, TP.Bạc Liêu

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Hoá học (năm 2018)

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-GDTC (từ ngày 18/3/2017)

     Công việc: Quản lý tổ; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Hoá và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0919 085 094

 

 

     Cô: Phạm Thúy Liễuhttp://camau.edu.vn/Portals/17/co%20lieu.JPG

     Sinh ngày 24 tháng 3 năm 1979

     Quê quán: Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Hoá học

     Tin học: A

     Ngoại ngữ:

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Hoá

     Liên hệ: 0978 477 778

 

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/t%20thuan.JPG     Thầy:Phạm Minh Thuận

     Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1981

     Quê quán: Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng tâm, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Hoá học

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Hoá

     Liên hệ:0988 322 188

 

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/co%20trong.jpg     Cô: Liêu Thị Trông

     Sinh ngày 07 tháng 02 năm 1983

     Quê quán: P7, TP Bạc Liêu

     Chỗ ở hiện nay:  Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hoá

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Hoá

     Liên hệ: 01238829924

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 CỦA TỔ KHOA HỌC TƯ NHIÊN

(Đăng tải trong thư mục Kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----