Quảng cáo Tổ Lý - Tin - Công nghệ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ VẬT LÍ-CÔNG NGHỆ

----*----

1. Tổ Vật lí-Công nghệ có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng được giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. T Vật lí-Công ngh có nhng nhim v sau:

a) Xây dng và thc hin kế hoch hot động chung ca t, hướng dn xây dng và qun lý kế hoch cá nhân ca t viên theo kế hoch dy hc, phân phi chương trình các môn Vt lí, Công nghệ và dy hc t chn; bi dưỡng hc sinh gii, ph đạo hc sinh yếu kém và thc hin các hot động giáo dc khác ca nhà trường THPT Cái Nước.

b) T chc bi dưỡng chuyên môn và nghip v; tham gia đánh giá, xếp loi các thành viên ca t theo quy định ca Chun ngh nghip giáo viên trung hc và các quy định khác hin hành.

c) Gii thiu t trưởng, t phó.

d) Đề xut khen thưởng, k lut đối vi giáo viên t Vật lí-Công ngh.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ VẬT LÍ-CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2016-2017

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

BIÊN CHẾ VÀO TỔ  VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

   (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 23/8/2016

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Diệp Hà Đông

 

ĐHSP Lí - Tin

 

 

2

Nguyễn Lập Đông

 

ĐHSP Lí - CN

 

 

3

Nguyễn Quốc Hội

 

ĐHSP Lí - CN

 

 

4

Nguyễn Xuân Lai

 

ĐHSP Vật lí; ĐHSP Toán;
Thạc sĩ

 

Hiệu trưởng

5

Khổng Như Phương

x

ĐHSP Vật lí; Thạc sĩ

 Tổ phó

 

6

Trương Minh Sang

 

ĐHSP Vật lí

 

 

7

Nguyễn Tài Thuỷ

 

ĐHSP Vật lí

Tổ trưởng

CT Công đoàn

 (Danh sách này có 07 người)

 

  

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ VẬT LÍ--CÔNG NGHỆ

NĂM HỌC 2016-2017

----*----

  

     Thầy: Nguyễn Tài Thuỷ

     Sinh năm 1977

     Quê quán: Bình Nguyên, Bình Sơn, Quảng Ngãi

     Chỗ ở hiện nay: ấp Nguyễn Quy, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Tổ trưởng tổ Vật lí-Công nghệ

     Công việc: Công tác công đoàn; Quản lý tổ Vật lí-CN; Giảng dạy Vật lí và Bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0949453653; 0988 420 581

 

 

     Cô: Khổng Như Phương

     Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1983

     Quê quán: Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: C

     Học vị: Thạc sĩ

     Chức vụ: Tổ phó tổ Vật lí- CN

     Công việc: Quản lý tổ Vật lí-CN; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 01255591816; 0949676225

 

  

     Thầy: Diệp Hà Đông

     Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1981

     Quê quán: Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lí-Tin

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí

     Liên hệ: 0915 714 468

  

 

     Thầy: Nguyễn Lập Đông

     Sinh ngày 13 tháng 01 năm 1982

     Quê quán: Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí-CN

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí, Công nghệ

     Liên hệ: 0909 300 601

  

 

     Thầy: Trương Minh Sang

     Sinh năm 1985

     Quê quán: Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 2, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Vật lí

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: C

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Vật lí

     Liên hệ: 0942 245 545; 0946307421

  

 

     Thầy: Nguyễn Quốc Hội

     Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1982

     Quê quán: Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí-CN

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Công nghệ

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Công nghệ

     Liên hệ: 012455407709

   

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 CỦA TỔ VẬT LÍ-CÔNG NGHỆ

(Đăng tải trong thư mục Kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----