Quảng cáo Tổ ngoại ngữ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ TIẾNG ANH

----*----

 

1. Tổ tiếng Anh có tổ trưởng và một tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. T tiếng Anh có nhng nhim v sau:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục khác của nhà trường THPT Cái Nước.

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên tổ tiếng Anh.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2016-2017

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

BIÊN CHẾ VÀO TỔ  TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 23/8/2016

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Phan Hồng Anh

x

ĐHSP ngoại ngữ

 

 

2

Phạm Minh Hiểu

 

ĐHSP ngoại ngữ

 

 

3

Trịnh Mỹ Kiều

x

ĐHSP ngoại ngữ

 

 

4

Dương Thanh Liêm

 

ĐHSP ngoại ngữ

Tổ trưởng

 

5

Phạm Minh Luyến

 

ĐHSP ngoại ngữ

 

 

6

Nguyễn Đào Mộng

x

CN Tiếng Anh

 

 

7

Nghiêm Thanh Toàn

 

ĐHSP ngoại ngữ

Tổ phó

 

 (Danh sách này có 07 người)

 

 

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2016-2017

----*----

 

     Thầy: Dương Thanh Liêm

     Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1977

     Quê quán: Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiếng Anh

     NLNN B2-Châu Âu

     Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

     Tin học: B

     Chức vụ: Tổ trưởng

     Công việc: Quản lý tổ tiếng Anh; Giảng dạy và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0919 533 593

 

 

     Thầy: Nghiêm Thanh Toàn

     Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1976

     Quê quán: Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiếng Anh

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

     NLNN B2-Châu Âu

    Tin học: A

     Chức vụ: Tổ phó

     Công việc: Quản lí tổ; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0919 326 255

 

     Thầy: Phạm Minh Hiểu

     Sinh ngày  03 tháng 02 năm 1966

     Quê quán: Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiếng Anh

     NLNN B1-Châu Âu

     Tin học: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy tiếng Anh

     Liên hệ: 0907 899 737

 

 

     Cô: Trịnh Mỹ Kiều

     Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1979

     Quê quán: Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiếng Anh

     NLNN B2-Châu Âu

     Tin học: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy tiếng Anh

     Liên hệ: 0948 479 299

 

 

 

 

     Thầy: Phạm Minh Luyến

     Sinh ngày  10 tháng 4 năm 1978

     Quê quán: Hà Trung, Bim Sơn, Thanh Hoá

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiếng Anh

     NLNN B1-Châu Âu

     Tin học: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy QPAN (dạy chéo môn)

     Liên hệ: 0918 738 558

 

 

     Cô: Phan Hồng Anh

     Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1980

     Quê quán: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP tiếng Anh

     NLNN B2-Châu Âu

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

     Tin học: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy tiếng Anh

     Liên hệ: 01633321123

 

 

     Cô: Nguyễn Đào Mộng

     Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1986

     Quê quán: Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Láng Tượng, Tân Hưng Đông, Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: CN tiếng Anh, CCSP

     NLNN B1-Châu Âu

     Tin học: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy tiếng Anh

     Liên hệ: 01274626496

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TỔ TIẾNG ANH

(Đăng tải trong thư mục Kế hoạch tổ chuyên môn)

---- ♦ ----