Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng Công nghệ thông tin - Thiết bị, thư viện
Đóng


PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

--------oo00oo--------

 (Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)


1. Chức năng

Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị trường học (TBTH), các chương trình mục tiêu, dự án để thực hiện việc mua sắm, trang bị cho các cơ sở giáo dục trực thuộc và các đơn vị được giao thẩm quyền, quản lý.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu Giám đốc thẩm định để đầu tư CSVC trường học; trang thiết bị, phục vụ cho dạy và học; xây dựng kế hoạch mua sắm trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính trong việc lập kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa hàng năm và lâu dài để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi và điều hành các dự án theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị có hiệu quả trong dạy học;

- Chỉ đạo các hoạt động thư viện; kiểm tra việc trang bị sách thư viện, thẩm định thư viện đạt chuẩn cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học đảm bảo đúng theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ đầu tư xây dựng CSVC của ngành, khi được các cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp các ngành chức năng thực hiện quy trình đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định hiện hành và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho GD&ĐT;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị trực thuộc, các tài sản mua sắm mới. Xử lý tài sản công theo thẩm quyền, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định;

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 

 


3. Liên hệ
STT Họ và tên
Chức vụ

Điện thoại

cơ quan

DĐộng
1 Lâm Hoàng Nên  Trưởng phòng  3525222  0918.307845
2  Ngô Bình Thuận  Phó Trưởng phòng    
3 Huỳnh Thanh Đồng Chuyên viên 3525222 0909.600504
4  Trương Đại Sơn  Chuyên viên    
5 Nguyễn Thị Tuyết Minh Chuyên viên 3525222 0918.669005
6 Phạm Thị Chuyên Chuyên viên 3525222 0948.362399
Email
lamhoangnen@camau.edu.vn
ngobinhthuan@camau.edu.vn
huynhthanhdong@camau.edu.vn
Truongdaison@camau.edu.vn

nguyenthituyetminh@camau.edu.vn

phamthichuyen@camau.edu.vn

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 17
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 17

Người dùng Online: Lượt truy cập: