Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Hội khuyến học tỉnh
Đóng
Để nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài

[ Cập nhật vào ngày (25/01/2018) ] - [ Số lần xem: 287 ]

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở Cà Mau đã huy động được các cấp, các ngành vào cuộc, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi, mọi trình độ, gắn học với hành nhằm nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và hướng tới nền kinh tế tri thức.


Đến nay, Hội Khuyến học đã phát triển mạnh mẽ, phủ kín đến 101 xã, phường, thị trấn với trên 100.000 hội viên. Có 1.557 chi hội khuyến học, 519 ban khuyến học và 26 chi hội khuyến học cơ quan, ban, ngành, đơn vị.

Tuy nhiên, hiện nay, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển chưa đều giữa các vùng miền. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Bộ máy cán bộ khuyến học cấp huyện còn mỏng, chậm kiện toàn theo chủ trương của UBND tỉnh. Cơ chế chính sách đối với cán bộ hội khuyến học cơ sở chưa được thực hiện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trước hết các cấp, các ngành huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục, khơi dậy ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức xã hội trong việc học tập và tham gia xây dựng xã hội học tập. Đưa nội dung xây dựng xã hội học tập thành chương trình hành động của mỗi cơ sở với phương châm: Học tốt, làm tốt, khuyến học tốt. Tiếp tục phát động toàn dân xây dựng phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, “Cộng đồng khuyến học”; phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập; xây dựng bản, tổ dân phố, tiểu khu văn hóa - sức khỏe - học tập; xây dựng xã, phường, thị trấn “Khuyến học, khuyến tài”. Phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh nhằm thực hiện các chương trình xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chương trình học tập khác đáp ứng nhu cầu của người học. Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường; ưu tiên đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ, người khuyết tật bị thiệt thòi được học tập với các hình thức tổ chức lớp học phù hợp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tự học, học thường xuyên, học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạo cơ hội học tập và giúp cho mọi người nhận thức sâu sắc hơn về xã hội học tập. Nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, lấy xây dựng gia đình hiếu học, trung tâm học tập cộng đồng và tủ sách của từng gia đình, từng người là cốt lõi để xây dựng xã hội học tập.

Chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở đối với việc xây dựng xã hội học tập. Gắn phong trào xây dựng xã hội học tập với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới để nâng cao năng lực, trí tuệ và đạo đức cách mạng. Tăng cường xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng phát triển giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để  đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, trong từng đơn vị, trường học trong việc học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời.
Kim Liên

Xem thêm: Khuyến học - Khuyến tài


Các ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 20
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 20

Người dùng Online: Lượt truy cập: