Quảng cáo Thông báo
Báo cáo thống kê năm học 2014-2015, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 425 ]

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) thực hiện báo cáo thống kê năm học 2014-2015 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015


    Kính gửi:

 

 

Các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp

 

         Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) thực hiện báo cáo thống kê năm học 2014-2015 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, cụ thể:

          1. Về báo cáo thống kê

          Hàng năm, theo quy định các cơ sở đào tạo thực hiện báo cáo thống kê theo nội dung và quy trình như sau:

        - Về nội dung: Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2014-2015 theo các biểu mẫu và hướng dẫn nhập số liệu thống kê gửi kèm công văn này từ  biểu 1 (ĐH, CĐ, TCCN) đến biểu 7 (ĐH, CĐ, TCCN), số liệu được cập nhật đến thời điểm ngày 31/12/2014.

         - Quy trình gửi báo cáo:

         + Các đại học: Tổng hợp báo cáo của các trường thành viên và các khoa trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm báo cáo chung và các báo cáo riêng của các trường và khoa trực thuộc.

        + Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ/ngành gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi báo cáo cho Bộ/ngành để tổng hợp.

         + Các trường công lập trực thuộc tỉnh và các cơ sở đào tạo ngoài công lập gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.
Sưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 27
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 27

Người dùng Online: Lượt truy cập: