Quảng cáo Tổ chuyên môn
Tập huấn các quy chế đào tạo và Thông tư mở ngành ThS, TS (gửi các cơ sở đào tạo sau ĐH và các sở giáo dục)

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 567 ]

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các quy chế đào tạo trình thạc sĩ, tiến sĩ và Thông tư mở ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được quy định tại các văn bản sau


Kính gửi: - Các cơ sở đào tạo sau đại học,
            - Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các quy chế đào tạo trình thạc sĩ, tiến sĩ và Thông tư mở ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được quy định tại các văn bản sau:

- Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 (gọi tắt là Quy chế 10).

- Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ, ban hành theo Thông tư số 10/2009/QĐ-BGDĐT ngày 7/5/2009 và Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ (gọi tắt là Quy chế 05).

- Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, ban hành theo Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 (gọi tắt là Thông tư 38). 

1. Thời gian, địa điểm:

- Từ 8h00 đến 16h30, ngày 06/6/2012,tại Hội trường lớn, Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội,dành cho các cơ sở đào tạo sau đại học và các Sở Giáo dục và Đào tạo từ Quảng Bình trở ra.

Từ 8h00 đến 16h30, ngày 09/6/2012, tại Hội trường A, Trường Đại học Sài Sòn, 273 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh,dành cho các cơ sở đào tạo sau đại học và các Sở Giáo dục và Đào tạo từ Quảng Trị trở vào.

2. Thành phần:

- Các cơ sở đào tạo sau đại học, mỗi đơn vị 02 đại biểu: đại diện Lãnh đạo Cơ sở đào tạo sau đại học và phòng đào tạo sau đại học.

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị 02 đại biểu: đại diện Lãnh đạo Sở và cán bộ phụ trách lĩnh vực liên quan.

- Để đợt tập huấn đạt hiệu quả, đề nghị khi đi dự tập huấn mang theo các tài liệu: Quy chế 10, Quy chế 05 và Thông tư 38, các đại biểu nghiên cứu trước các tài liệu liên quan và chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận.      

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ tham dự Tập huấn đầy đủ và đúng thành phần quy định. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của đại biểu do cơ quan cử cán bộ đi dự Tập huấn thanh toán theo quy định hiện hành.  

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
 
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đã kí  
Phạm Mạnh HùngSưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 0
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 0

Người dùng Online: Lượt truy cập: