Quảng cáo Tổ chuyên môn
Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 570 ]

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó có yêu cầu:


Kính gửi:  Ông (Bà) Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

 

        Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó có yêu cầu: “Không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ”. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện yêu cầu này như sau:

        - Các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học tạo điều kiện cho cá nhân học sinh tham gia các hoạt động giao lưu, các “sân chơi” trí tuệ trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện nhưng không được thành lập đội tuyển; không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua đối với các đơn vị.

     - Đối với học sinh tiểu học, khi tham gia cuộc thi giải toán qua Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 5943/BGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 và Olympic tiếng Anh trên Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 5935/BGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 trong năm học 2014-2015 được áp dụng theo quy định tại Công văn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh Thể lệ các cuộc thi để phù hợp với yêu cầu trên ./.

 

                         

Nơi nhận:

   - Như trên (để t/h);

   - BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);

   - Các Thứ trưởng (để b/c);

   - Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Hữu

 
Sưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 9
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 9

Người dùng Online: Lượt truy cập: