Quảng cáo Đoàn thanh niên
Tập huấn quy chế đào tạo và Thông tư mở ngành ĐH,CĐ (gửi các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ và các sở giáo dục)

[ Cập nhật vào ngày (16/12/2014) ] - [ Số lần xem: 533 ]

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư mở ngành trình độ đại học, cao đẳng được quy định tại các văn bản sau:


Kính gửi: - Các Đại học, Học viện, các trường đại học, cao đẳng,
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư mở ngành trình độ đại học, cao đẳng được quy định tại các văn bản sau:

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 (gọi tắt là Quy chế 25).

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 (gọi tắt là Quy chế 43).

-  Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng, ban hành theo Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/201 (gọi tắt là Thông tư 08).

1. Thời gian, địa điểm:

- Từ 8h00 đến 16h30, ngày 05/6/2012,tại Hội trường lớn, Học viện Ngân Hàng, 12 Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội, dành cho các cơ sở đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo từ Quảng Bình trở ra.

Từ 8h00 đến 16h30 ngày 08/6/2012, tại Hội trường A, Trường Đại học Sài Sòn, 273 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, dành cho các cơ sở đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo từ Quảng Trị trở vào.

2. Thành phần:

- Các trường đại học, cao đẳng, mỗi đơn vị 02 đại biểu: đại diện Ban giám hiệu và phòng đào tạo đại học, cao đẳng.

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị 02 đại biểu: đại diện Lãnh đạo Sở và cán bộ phụ trách lĩnh vực liên quan.

- Để đợt tập huấn đạt hiệu quả, đề nghị các đại biểu khi đi dự tập huấn mang theo các tài liệu: Quy chế 25, Quy chế 43 và Thông tư 08, nghiên cứu trước các tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận.     

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ tham dự Tập huấn đầy đủ và đúng thành phần quy định. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ của đại biểu do cơ quan cử cán bộ đi dự tập huấn thanh toán theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
 
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đã kí  

Phạm Mạnh Hùng
Sưu tầm Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 17
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 17

Người dùng Online: Lượt truy cập: