Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Hướng dẫn thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

[ Cập nhật vào ngày (25/05/2015) ] - [ Số lần xem: 1516 ]
Hướng dẫn thanh tra thi THPT QG 2015
Hướng dẫn thanh tra thi THPT QG 2015

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015...


HƯỚNG DẪN

Thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

         

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi là Quy chế thi THPT quốc gia); Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Giúp cơ quan quản lý nắm thông tin về việc tổ chức thi và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi; ứng phó với tình huống bất thường; chủ động phòng ngừa tiêu cực; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có), góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi.

2. Yêu cầu

a) Chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được trưng tập tham gia thanh tra thi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

- Nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi và nghiệp vụ thanh tra thi;

- Không có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng tham dự kỳ thi tại địa điểm được thanh tra;

- Không đang trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Bị xử lý nghiêm nếu mắc sai phạm trong hoạt động thanh tra thi.

II. NỘI DUNG THANH TRA

Thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi, trong đó cần tập trung thanh tra những nội dung sau:

1. Thanh tra công tác chuẩn bị thi

- Việc quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi;

- Việc thành lập các ban của Hội đồng thi;

- Việc tiếp nhận đăng ký thi và lập hồ sơ thi;

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi;

- Việc tổ chức học quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho các thành phần tham gia kỳ thi;

- Việc tổ chức in sao đề thi (nếu có); Việc tổ chức vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi.

2. Thanh tra công tác coi thi

- Việc điều hành của lãnh đạo Hội đồng thi và phối hợp giữa các Ban của Hội đồng thi trong công tác coi thi;

- Việc điều hành của Trưởng Điểm thi;

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ coi thi và các thành viên khác trong Ban coi thi;

- Việc thực hiện quy chế thi của thí sinh;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác coi thi.

3. Thanh tra công tác chấm thi

- Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho công tác chấm thi;

- Việc điều hành của lãnh đạo Hội đồng thi và phối hợp giữa các Ban của Hội đồng thi trong công tác chấm thi;

- Việc thực hiện quy định về làm phách, quản lý bài thi, quản lý điểm thi;

- Việc điều hành của Trưởng Ban Chấm thi;

- Việc điều hành của Tổ trưởng chấm thi, chấm kiểm tra;

- Việc thực hiện các quy định về chấm thi của cán bộ chấm thi (bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận), cán bộ chấm kiểm tra;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi.

4. Thanh tra phúc khảo

- Việc thực hiện các nội dung quy định tại Điều 29 và Điều 30 Chương VII Quy chế thi THPT quốc gia;

- Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phúc khảo.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.
Tập tin đính kèm

moet.edu.vnCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 28

Người dùng Online: Lượt truy cập: