Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng
Kế hoạch thực hiên công tác thanh tra năm học 2014-2015

[ Cập nhật vào ngày (17/09/2014) ] - [ Số lần xem: 1597 ]

Ngày 11/9/2014, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ký Quyết định số 1948/QĐ-SGDĐT, phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác thanh tra năm học 2014-2015.


* Mục tiêu:

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra;

2. Phát huy vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc, tích cực phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn để nâng cao hiệu quả thanh tra, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành, tạo được sự đồng thuận của xã hội về công tác giáo dục, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học;

3. Tăng cường phát hiện phát huy nhân tố tích cực, chấn chỉnh và xử lý kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực của đơn vị, cá nhân, thực hiện nhiệm vụ “chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, công khai chất lượng giáo dục” tại cơ sở.

* Nhiệm vụ:

a. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân,  phòng chống tham nhũng;

b. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục các cấp;

c. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường thanh tra đối với hoạt động giáo dục chuyên nghiệp theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012; xử lý sai phạm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật;

d. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

e. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra; triển khai hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.
Tập tin đính kèm

Võ Quốc Thống -TTra SởCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: